Thai English

...บทความต่างๆ...
ประเภท:   ค้นหาบทความ..Click ที่นี่
...ไม่ระบุประเภท...
  แนวนโยบายการผลิกฟื้นอุตสาหกรรมแร่ไทย
โดย..pr   (27เม.ย.53)
  นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล รับมอบงาน ในตำแหน่งอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
โดย..pr   (11มิ.ย.52)
  สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา พร้อมเปิดให้บริการ
โดย..pr   (11มิ.ย.52)
  สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก พร้อมเปิดให้บริการ
โดย..pr   (4มิ.ย.52)
More... Click ที่นี่
...IT น่ารู้...
  ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
โดย..พรพรหม อธีตนันท์   (3พ.ค.47)
  คู่มือการใช้ระบบ e-mail กพร.
โดย..สสท.   (27ส.ค.46)
...แต่งแร่และใช้ประโยชน์แร่...
  รายงานผลการศึกษาทดลอง การแต่งแร่พลวงเปอร์เซ็นต์ต่ำจากประเทศสหภาพเมียนมาร์
โดย..ณรงค์ ยืนยงหัตถภรณ์, อภิรัฐ ธีรภาพวิเศษพงษ์, เอกภพ ศรีเรืองฤทธิ์   (4ก.ค50)
  รายงานผลการศึกษาทดลอง การแต่งแร่ฮีมาไทต์ของแหล่งแร่ภูอ่าง บ้านหนองฮี ตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย
โดย..เอกภพ ศรีเรืองฤทธิ์, อดิศัย ธรรมานนท์, บุญเลี้ยง มนช้าง, อภิรัฐ ธีรภาพวิเศษพงษ์   (4ก.ค50)
  รัตนชาติบำบัด ประโยชน์จากแร่ธาตุ ที่คุณอาจไม่เคยรู้
โดย..นายชาตินัย ชูสาย chatinai@dpim.go.th   (30ม.ค.47)
  การลอยแร่เฟลด์สปาร์ออกจากทรายซิลิกาโดยใช้กรดไฮโดรคลอริก
โดย..นายชาตินัย ชูสาย chatinai@dpim.go.th   (7ม.ค.47)
More... Click ที่นี่
...ข่าวคราวน่าสนใจจากหน้าแรก...
  การประชุมชี้แจง เรื่อง การขออนุญาตประทานบัตรตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ภายใต้กรอบมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ณ นาคาคีรี รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ 17 ธันวาคม 2553
โดย..pr   (20ธ.ค.53)
  ผ้าป่าสามัคคี
โดย..*   (14ธ.ค.53)
  การประชุมชี้แจงการขออนุญาตประทานบัตรตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ภายใต้กรอบมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
โดย..*   (4พ.ย.53)
  การประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 55 ของกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ
โดย..*   (3พ.ย.53)
More... Click ที่นี่
...การบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม...
  กองทุนสิ่งแวดล้อมกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่
โดย..นางนัยนา กัลลประวิทย์   (22พ.ย.53)
  การสำรวจปริมาณสารหนูปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย..ศักดิ์ ชนาเกียรติ ประสิทธิ์ ศรีพรหม , ไพชยนต์ เจริญไชยศรี   (31พ.ค.53)
  การศึกษาปริมาณสารหนูปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่เหมืองแร่เก่า ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2550
โดย..ไพชยนต์ เจริญไชยศรี   (31พ.ค.53)
  สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
โดย..สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม   (13ต.ค.51)
More... Click ที่นี่
...ตรวจสอบและประมวลผลแหล่งแร่...
  รายงานการเจาะสำรวจโพรงเกลือและหลุมยุบ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2548
โดย..นายประมวล เจนคุณาวัฒน์   (29ก.ค48)
  หอยแม่เมาะ
โดย..กลุ่มตรวจสอบและประเมินผลแหล่งแร่   (12ธ.ค.46)
...การทำเหมืองแร่...
  ตัวอย่างแบบตรวจสอบเสถียรภาพความลาดชันของหน้าเหมืองเปิด
โดย..สิทธิชัย จุทอง / กฤตยา ศักดิ์อมรสงวน   (17ส.ค.53)
  แนวทางการออกแบบ ประเมินและตรวจสอบความลาดชันของหน้าเหมือง
โดย..สิทธิชัย จุทอง   (4ธ.ค.51)
  “ถ้าที่ดินของท่านมีแร่ ท่านจะทำอย่างไร”
โดย..นายประสิทธิ์ เดชขจรวุฒิ และนายกำภู คุณารักษ์   (24มิ.ย.47)
  การออกแบบหน้าเหมืองให้มีเสถียรภาพ สำหรับเหมืองหาบแบบ Open Pit
โดย..นายชาตินัย ชูสาย chatinai@dpim.go.th   (20ม.ค.47)
More... Click ที่นี่
...เทคโนโลยีโลหวิทยาและการประกอบโลหกรรม...
  แผนภาพสรุปการรีไซเคิลทองจากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
โดย..*   (6ต.ค.53)
  ไทยจะไม่เป็นแหล่งรองรับขยะพิษรายต่อไป?
โดย..นภาพร อรุณเกียรติก้อง   (20ก.ค53)
  การรีไซเคิลโลหะกลุ่มแพลทินัมจาก Catalytic converter
โดย..นภาพร อรุณเกียรติก้อง   (16มิ.ย.53)
  Thailand Metal Statistics Year 2009
โดย..Kittiphan Bangyikhan   (10พ.ค.53)
More... Click ที่นี่
...เหมืองแร่...
  การออกแบบวงจรโม่หินให้มีประสิทธิภาพ
โดย..นายชาตินัย ชูสาย (chatinai@dpim.go.th)   (11ก.พ.47)
...การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน...
  สถานการณ์ทังสเตนของโลกและของไทย
โดย..นายจรินทร์ ชลไพศาล   (10มิ.ย.58)
  บทบาทของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ต่อระบบเศรษฐกิจ
โดย..นายจรินทร์ ชลไพศาล   (18พ.ค.58)
  อุตสาหกรรมเหมืองแร่กับระบบเศรษฐกิจไทย
โดย..นายจรินทร์ ชลไพศาล   (13ม.ค.58)
  สถานการณ์อุตสาหกรรมเหมืองแร่ของไทยปี 2555 และแนวโน้มปี 2556
โดย..นายบุญญวัฒน์ ขุนอินทร์   (12พ.ย.56)
More... Click ที่นี่
...สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต3...
  การเปรียบเทียบความเหมือน-ความต่างระหว่างแร่แบไรต์ ที่นำเข้าจากต่างประเทศกับแร่ที่ผลิตได้ในประเทศไทย
โดย..นางนัฐิราภรณ์ ลินาแมน, นายวิวัฒน์ โตธิรกุล   (22ก.พ.53)
  การปรับปรุงบอลเคลย์คุณภาพต่ำ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
โดย..วิวัฒน์ โตธิรกุล, นพวรรณ อัจฉริยะพิทักษ์, สุทธินี จารุมาศ, สมพงษ์ ศุทธกิจ, สุทิน ไชยชาญ   (22ก.พ.53)
  รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปริมาณฝุ่นละออง ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน) ในพื้นที่ บ้านเขาหม้อ และ บ้านหนองระมาน ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร บ้านหนองแสง ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
โดย..นายยงยุทธ นพนิช   (22ก.พ.53)
  ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณเหมืองแร่ทองคำ ของ บริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด ในท้องที่ จ.พิจิตร และ จ.เพชรบูรณ์
โดย..ดร.พลยุทธ ศุขสมิติ, นายวิวัฒน์ โตธิรกุล   (22ก.พ.53)
More... Click ที่นี่
...สถิติและข้อมูล...
  Mineral Export of Thailand 2017 - 2018 (First Quarter)
โดย..กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล   (31พ.ค.61)
  Mineral Import of Thailand 2017 - 2018 (First Quarter)
โดย..กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล   (31พ.ค.61)
  Mineral Export of Thailand 2016 - 2017
โดย..กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล   (16มี.ค.61)
  Mineral Import of Thailand 2016 - 2017
โดย..กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล   (15มี.ค.61)
More... Click ที่นี่
...การลงทุนทำเหมืองแร่ของประเทศไทย...
  สภาวะการลงทุนของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย..นายไพรัตน์ เตชะวิวัฒนาการ   (4ธ.ค.51)
  Mineral Royalty Rates Act B.E. 2509 and the related Ministerial Regulations
โดย..The Bureau of Development and Promotion   (21มิ.ย.48)
  Minerals Act B.E. 2510 and the related Ministerial Regulations
โดย..The Bureau of Development and Promotion   (21มิ.ย.48)
  Mining in Thailand An Investment Guide
โดย..The Bureau of Development and Promotion   (21มิ.ย.48)
More... Click ที่นี่
...มาตรฐานและความปลอดภัย...
  แนวทางการพัฒนาการประกอบการเหมืองแร่
โดย..กฤตยา ศักดิ์อมรสงวน, อรรณุวัฒน์ วัฒนวรรณ   (24มิ.ย.48)
  แนวทางการพัฒนาการประกอบการโรงโม่หิน
โดย..กฤตยา ศักดิ์อมรสงวน, อรรณุวัฒน์ วัฒนวรรณ   (24มิ.ย.48)
...เอกสาร และรายงานวิชาการ...
  คู่มือ "การกำหนดลำดับชั้นคุณภาพเศษเหล็ก"
โดย..*   (25มิ.ย.53)
  การจัดการโลจิสติกส์ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
โดย..สำนักโลจิสติกส์   (3พ.ย.52)
  ประโยชน์ของยิปซัม
โดย..มยุรี ปาลวงศ์   (3พ.ย.52)
  การตรวจแร่อย่างง่าย
โดย..สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่   (3พ.ย.52)
More... Click ที่นี่
...การสอบสวนและนิติการ...
  คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามคดี และการดำเนินงานกับของกลางในคดีความผิดพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
โดย..กองการสอบสวนและนิติการ   (27มี.ค.49)
  คู่มือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน และการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยแร่
โดย..กองการสอบสวนและนิติการ   (27มี.ค.49)
...งานวิเคราะห์แร่และโลหะ...
  เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมและโพแทสเซียมในดินด้วยวิธีทางเคมี
โดย..รัชดาภรณ์ คุ้มพุ่ม   (28ม.ค.52)
  การตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ของเปลือกดิน ชั้นหิน (Acid-Base Accounting : ABA) เพื่อประเมินศักยภาพการเกิดน้ำเหมืองเป็นกรด
โดย..นุชนาท นาคำ   (6พ.ค.51)
  ไซยาไนด์กับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำ
โดย..ปริษา จารุวาระกูล   (6พ.ค.51)
  หลักการและการแก้ปัญหา เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรมิเตอร์
โดย..ฐิติรัตน์ จารุวาระกูล   (24ส.ค.48)
More... Click ที่นี่
...เกี่ยวกับ...กฎหมาย...
  มาตรการทางอาญาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินคดีกับผู้ประกอบการเหมืองแร่
โดย..จิตตพงค์ สระชิต   (15ก.ย.51)
  " ปุจฉา - วิสัชนา การปฏิบัติเกี่ยวกับแร่ " ตอนที่ 1
โดย..สำนักกฎหมายและระเบียบ   (14พ.ย.50)
  " ปุจฉา - วิสัชนา การปฏิบัติเกี่ยวกับแร่ " ตอนที่ 2 ภาคผนวก 1 และ 2
โดย..สำนักกฎหมายและระเบียบ   (14พ.ย.50)
  " ปุจฉา - วิสัชนา การปฏิบัติเกี่ยวกับแร่ " ตอนที่ 3 (จบ) ประมวลภาพ โครงการและผู้จัด
โดย..สำนักกฎหมายและระเบียบ   (14พ.ย.50)
More... Click ที่นี่
...โลจิสติกส์อุตสาหกรรม...
  Mineral Export of Thailand 2014-2015
โดย..กลุ่มสถิติ   (11เม.ย.59)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่" วันที่ 17-18 กันยายน 2552 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
โดย..pr   (18ก.ย.52)
  คู่มือบริหารจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
โดย..กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   (27มิ.ย.51)
  Logistics และ Supply Chain กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทย
โดย..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์   (10เม.ย.51)
More... Click ที่นี่
...กพร. เศรษฐกิจปริทรรศน์...
  กพร. เศรษฐกิจปริทรรศน์ รายเดือน ปีงบประมาณ 2558 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
โดย..กลุ่มวิชาการเศรษฐกิจ สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน   (12มิ.ย.58)
  กพร. เศรษฐกิจปริทรรศน์รายเดือน ปีงบประมาณ 2558 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2558
โดย..กลุ่มวิชาการเศรษฐกิจ สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน   (12มิ.ย.58)
  กพร. เศรษฐกิจปริทรรศน์รายเดือน ปีงบประมาณ 2558 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2557
โดย..กลุ่มวิชาการเศรษฐกิจ สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน   (11มิ.ย.58)
  กพร. เศรษฐกิจปริทรรศน์รายเดือน ปีงบประมาณ 2558 ฉบันที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
โดย..กลุ่มวิชาการเศรษฐกิจ สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน   (11มิ.ย.58)
More... Click ที่นี่
...สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 1...
  คู่มือการพัฒนาสู่มาตรฐาน สถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่
โดย..สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 1   (1พ.ค.51)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่