เซรามิกก้าวใหม่ใช้วัสดุเหลือทิ้ง 
 pr 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนางานวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิก เรื่อง " เซรามิกก้าวใหม่ใช้วัสดุเหลือทิ้ง" เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2551  
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวเปิดการสัมมนา 
 บรรยากาศการสัมมนา