การพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 
 pr 
 pr 
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น. 
สถานประกอบการที่ได้รับเกียรติบัตร 


นางดวงกมล สุริยฉัตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบโลจิสติกส์ กล่าวรายงาน 
นายมงคล พันธุมโกมล บรรยาย เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสากรรมเซรามิก 


การเสวนา เรื่อง ประสบการณ์และความสำเร็จของการจัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์
โดย นายอเนก วาสนาสมปอง จาก บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
นายเศกสรรค์ เศิกศิริ จาก บมจ. โคห์เลอร์ (ประเทศไทย)
นายกนกพร นฤภัย จาก. มายด์ฟูล8พอทเทอรี่
และ ดร.สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง เป็นผู้ดำเนินการเสวนา 
 บรรยากาศการสัมมนา