เพิ่มบทบาทอุตสาหกรรมพื้นฐานด้วยการใช้อุตสาหกรรมพื้นฐานเป็นดัชนีชี้วัด
 
 pr 
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าว เปิดการสัมมนาโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางในการเพิ่มบทบาทอุตสาหกรรมพื้นฐานต่อภาคการผลิตของประเทศ เรื่อง "เพิ่มบทบาทอุตสาหกรรมพื้นฐานด้วยการใช้อุตสาหกรรมพื้นฐานเป็นดัชนีชี้วัด" 
นายสุรพงษ์ เชียงทอง ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน

ผศ.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และ รศ.ดร.ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกันเสนอผลการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางในการเพิ่มบทบาทอุตสาหกรรมพื้นฐานต่อภาคการผลิตของประเทศ 
 บรรยากาศการสัมมนา