การประชุมประจำปีของกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ (ILZSG) สมัยที่ 54
ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ (International Lead and Zinc Study Group: ILZSG) สมัยที่ 54 ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2552 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส 
การประชุมดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมตะกั่วและสังกะสีของประเทศสมาชิกและประเทศผู้สังเกตการณ์กว่า 30 ประเทศ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ สถานการณ์และแนวโน้มการใช้วัตถุดิบ การผลิต การบริโภค และการค้าโลหะตะกั่วและสังกะสี การกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมตะกั่วและสังกะสี นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาในหัวข้อ Post-crisis metals: What will be different? ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะได้นำผลจากประชุมมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมตะกั่วและสังกะสีของประเทศไทยต่อไป นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาลไทยนำเจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และผู้ประกอบการไทย เข้าร่วมประชุมฯ 
 
Mr. Antonio Castro Guerra รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนวัตกรรมของประเทศโปรตุเกส เป็นประธานเปิดการประชุม ILZSG สมัยที่ 54 
 บรรยากาศการประชุม Mr. Don Smale เลขาธิการกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสีระหว่างประเทศ และนายชาติ หงส์เทียมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรม 
ภายหลังการประชุมดังกล่าว บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้เชิญคณะเจ้าหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ร่วมประชุมหารือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสังกะสีและเยี่ยมชมการซื้อขายโลหะ ณ ตลาดโลหะลอนดอน (London Metal Exchange: LME) ประเทศอังกฤษ