การประชุมรายงานผลการศึกษา โครงการ
"ศึกษาศักยภาพการแข่งขัน ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมเหมืองแร่
และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย"
วันที่ 21 ตุลาคม 2552
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร. 
 pr 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักบริหารยุทธศาสตร์ จัดประชุมรายงานผลการศึกษาโครงการ "ศึกษาศักยภาพการแข่งขัน ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการศึกษาโครงการดังกล่าว ซึ่งศึกษาถึงศักยภาพการแข่งขัน ผลกระทบและแนวทางการปรับตัว พร้อมทั้งกำหนดปัจจัย เงื่อนไข องค์ประกอบ และมาตรการที่ภาครัฐจะต้องเตรียมการ และเตรียมความพร้อมรองรับความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทยมีทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน สามารถบรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 


นายสมยศ ศริดารา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กล่าวรายงาน 


นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวเปิดการประชุม 
ดร.สินธุ์ชัย มังคลพันธุ์ และ รศ.ดร.สามารถ เจียสกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการรายงานผลการศึกษาโครงการ "ศึกษาศักยภาพการแข่งขัน ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย" 
 บรรยากาศการประชุม