กพร. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ว่าด้วยการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หมวดที่ 3) โดยจัดการประชุมคณะทำงานตรวจสอบกำกับดูแลแบบมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาคประชาชนในพืนที่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง และวันที่ 22 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมบริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบโลหกรรมของบริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
สำหรับผลการประชุมและข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ ทั้งหมด กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จะได้นำมาใช้ปรับปรุงการทำงานในด้านการตรวจสอบกำกับดูแลผู้ประกอบการให้มีมาตรฐาน และส่งสเริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้การประกอบการอุตสาหกรรมของประเทศไทยสามารถเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
 การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 

นายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม 
 การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 


นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม 
 การลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบโลหกรรมของบริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน นำเจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และคณะ ร่วมตรวจสอบการประกอบโลหกรรม