พิธีลงนามสัญญาซื้อขายแร่ยิปซัมสังเคราะห์
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 
 pr 
 pr 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามร่วมกับกลุ่มมหพันธ์ ภายใต้การดำเนินงานผ่าน บริษัท จินตรงค์ จำกัด ในสัญญาซื้อขายยิปซัมสังเคราะห์ เพื่อนำวัตถุพลอยได้จากการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ฯ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ไปใช้ในระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมหพันธ์ทดแทนการใช้แร่ยิปซัมจากธรรมชาติ เพื่อสงวนไว้ใช้ในระยะยาว 
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายพิษณุ ทองวีระกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนามกับ นายองเอก เตชะมหพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มมหพันธ์ ในสัญญาซื้อขายยิปซัมสังเคราะห์ ตามโครงการนำร่องใช้ประโยชน์จากยิปซัมสังเคราะห์ โดยมีนายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมผู้ประกอบการ ร่วมเป็นสักขีพยาน 
การจัดพิธีลงนามในครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และนายสมบัติ ศานติจารี ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อหาแนวทางส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ยิปซัมสังเคราะห์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ผลผลิตพลอยได้ จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งในแต่ละปีกระบวนการดีซัลเฟอร์ไรเซชั่นของควันก๊าซ (Flue Gas Desulfurization Gypsum) จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ก่อให้เกิดยิปซัมสังเคราะห์มากกว่า 2 ล้านตัน และหากได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างเหมาะสมแล้ว นอกจากจะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรแร่ยิปซัมจากธรรมชาติ ซึ่งในแต่ละปีมีความต้องการใช้มากกว่า 5 ล้านตัน ได้อีกทางหนึ่งด้วย 
อนึ่ง โครงการนำร่องใช้ประโยชน์จากยิปซัมสังเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำยิปซัมสังเคราะห์จากการผลิตกระแสไฟฟ้า ไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งแร่ยิปซัมธรรมชาติ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับยิปซัมสังเคราะห์ นอกจากนี้ ยังนำไปสู่งานวิจัยพัฒนาและขยายผลการนำยิปซัมสังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 
 บรรยากาศพิธีลงนาม