Mineral Statistics of Thailand 2006-2010 
 stat 
 กลุ่มสถิติ สศก. 

 ไฟล์เป็น pdf file>> Click ที่นี่
 รายงานสถิติแร่ของประเทศไทย ประจำปี 2549 - 2553 (2006 - 2010) 
เป็นรายงานที่รวบรวมข้อมูล การผลิต การใช้ การนำเข้า และการส่งออก ของแร่ในประเทศ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2549 ถึง เดือน ธันวาคม 2553
แก้ไขข้อมูลล่าสุด 10 สค. 2554