Mineral Import of Thailand 2015-2016 (Jan-Sep) 
 กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล 
 ศสท 

 ไฟล์>> Click ที่นี่
 สถิติการนำเข้าแร่ของประเทศไทย ปี 2558-2559 (มกราคม-กันยายน) 
สถิติการนำเข้าแร่ในรอบ 9 เดือนของปี 2559 มีมูลค่าการนำเข้า 42,217.0 ล้านบาท หดตัวลดลง 13.58 เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน
โดยแร่นำเข้าที่สำคัญยังคงเป็นกลุ่มแร่เชื้อเพลิง ได้แก่ ถ่านหินบิทูมินัส มีมูลค่าการนำเข้า 17,387.5 ล้านบาท ถ่านหินชนิดอื่นๆ 12,068.5 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ แร่ดีบุกซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มแร่โลหะมีมูลค่าการนำเข้า 1,867.1 ล้านบาท แร่ไนโอเบียมและวาเนเดียม ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มแร่หายาก 1,541.8 ล้านบาท รวมทั้งแร่ทัลค์และสังกะสี ซึ่งมีมูลค้าการนำเข้า 1,244.6 และ 757.3 ล้านบาท ตามลำดับ