Login
    รายการให้บริการ
หนังสือมอบอำนาจตามมาตรา 8
การออกแบบและการใช้วัตถุระเบิด
การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่
พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่

การให้บริการของเว็บให้บริการ Services1 
เนื่องจากขณะนี้ กพร.เราได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมาในหลายๆด้านเพื่อการบริหารและการบริการประชาชน ส่วนใหญ่เป็นการจ้างพัฒนาระบบ ซึ่งในระยะเริ่มต้น อาจไม่ครอบคลุมงานทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ ดังนั้น เว็บให้บริการ Services1 จึงถูกจัดทำขึ้นและพัฒนาระบบงานต่างๆโดยคนของ กพร.เอง เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการใช้ระบบงานสารสนเทศให้มากขึ้น สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ได้โดยตรง หากระบบมีปัญหาหรือมีข้อบกพร่องประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย....


  UserCounter  
 

ตั้งแต่ 4เม.ย.50
online : 2
 

อุตสาหกรรมจังหวัด องค์กรปกครองท้องถิ่น ควรรู้
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ Webmaster
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
http://www.dpim.go.th/services1/