google www.dpim.go.th
   
หน้าแรก
  สารจากอธิบดี
 
  ประชาสัมพันธ์
 
  กพร. แถลงข่าว
 
  ประกาศประกวดราคา
 
  ผลการประกวดราคา
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
  สมัครงาน
 
  ตอบเรื่องร้องเรียน
 
  ข่าวกิจกรรม
 
  สมุดเซ็นเยี่ยม
       เซ็นสมุดเยี่ยม
       อ่านสมุดเยี่ยม่
 
  เช็คอีเมล์
 
  Login
 
  แผนผังเว็บไซต์
  ประวัติความเป็นมา

  สัญลักษณ์

  ที่ตั้งกรมฯ

  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  ผู้บริหาร กพร.

  โครงสร้างกรมฯ

  ติดต่อราชการ
  ข้อมูลทั่วไป

  ราคาประจำวัน

  สรุปประกาศและพิกัด

  การเปลี่ยนแปลงราคา

  ราคาแร่ ณ วันนั้น ๆ

  ราคาเคลื่อนไหว
  ชำระค่าผลประโยชน์
     ตอบแทนพิเศษ

  ชำระค่าใช้เนื้อที่ประทานบัตร

  ยื่นแบบรายงานการทำเหมือง
     (รายการงาน ทธ.40)

  ตรวจสอบใบอนุญาตขนแร่
  ข้อมูลอุตสาหกรรมพื้นฐานและข้อมูลเหมืองแร่
       ระบบฐานข้อมูล;ประทานบัตร
       ระบบฐานข้อมูลอาชญาบัตร
       ระบบฐานข้อมูลโรงโม่บดและย่อยหิน
       ระบบฐานข้อมูลโรงแต่งแร่
       ระบบฐานข้อมูลโรงงานเกลือสินเธาว์
       ระบบฐานข้อมูลการประกอบโลหกรรม
       ระบบฐานข้อมูลแหล่งหินอุตสาหกรรม

  ข้อมูลในรูปแบบ XML
       ข้อมูลประทานบัตร
       ข้อมูลอาชญาบัตร
       ข้อมูลแหล่งหินและโรงโม่
       ข้อมูลโรงแต่งแร่
       ข้อมูลโรงงานเกลือสินเธาว์
       ข้อมูลการประกอบโลหกรรม

  ข้อมูลบริการประชาชน
       หลักเกณฑ์และขั้นตอน
          งานอนุญาตต่างๆ

       แนวทางปฏิบัติในการลงทุน
          ในกิจการเหมืองแร่

       คุณลักษณะของแร่
          ตามมาตรฐานการใช้งาน
          และมาตรฐานการซื้อขายแร่ในตลาดแร่

       ข้อมูลการพิจารณา
          วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
          ที่ได้รับความเห็นชอบ


  ข้อมูลสถิติ
       ข้อมูลสถิติแร่
            การผลิตแร่
            การใช้แร่
            การนำเข้าแร่
            การส่งออกแร่
            รายงานแผนภูมิ
            ข้อมูลอื่นๆ
       จัดสรรค่าภาคหลวงแร่

  ระบบฐานข้อมูล คู่มือ/ เอกสารวิชาการ
       ข้อมูลแหล่งแร่ในต่างประเทศ
       กำหนดเขตพื้นที่
          และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

  กฎหมายควรรู้
       พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับ กพร.
       กฎกระทรวง
       กฤษฎีกา
       คำสั่ง/ ประกาศกระทรวง
       คำสั่ง / ประกาศกรมฯ
       ระเบียบ กพร.

  จุลสาร กพร.

  สื่อวิดีทัศน์

  เทคโนโลยีรีไซเคิล

  บทความ
       it น่ารู้
       แต่งแร่และใช้ประโยชน์แร่
       การบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
       ตรวจสอบและประมวลผลแหล่งแร่
       การทำเหมืองแร่
       เทคโนโลยีโลหวิทยา
          และการประกอบโลหกรรม

       เหมืองแร่
       การพัฒนาและส่งเสริม
          การประกอบการเหมืองแร่
          และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

       สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน
          และการเหมืองแร่ เขต 3
          (เชียงใหม่)

       สถิติและข้อมูล
       การลงทุนทำเหมืองแร่
          ของประเทศไทย

       มาตรฐานและความปลอดภัย
       เอกสาร และรายงานวิชาการ
       การสอบสวนและนิติการ
       งานวิเคราะห์แร่และโลหะ
       เกี่ยวกับ...กฎหมาย
       โลจิสติกส์อุตสาหกรรม
       กพร. เศรษฐกิจปริทรรศน์
       สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน
          และการเหมืองแร่ เขต 1
          (สงขลา)

       ความร่วมมือระหว่างประเทศ
 
  ข้อมูลภูมิสารสนเทศ(GIS)
 
  ศูนย์ปฏิบัติการ DOC
 
  สอบถามข้อมูล/ร้องเรียน
 
  ลิงค์เชื่อมโยงอื่น
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กพร.
  กระดานถาม - ตอบ
       วิชาการ
       การอนุญาต
       การพิจารณาคำขออนุญาตแต่งแร่
       การจัดลำดับชั้นคุณภาพเศษเหล็ก
       การบริการอื่น
       เรื่องอื่น ๆ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
       แบบพิมพ์ต่างๆ
            งานบริการด้านวิเคราะห์
            การขออนุญาตประกอบโลหกรรม
            สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่
            แต่งแร่และใช้ประโยชน์จากแร่
            กลุ่มการเจ้าหน้าที่
       แบบพิมพ์คำขอตามพระราชบัญญัติแร่
       แบบพิมพ์ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
          (แบบพิมพ์ พร.)

            หมวด ๑ ประเภทการจัดการทั่วไป
              (แบบ พร.หมวด ๑๐๐)

            หมวด ๒ การสำรวจ และการทำเหมืองแร่
              (แบบ พร.หมวด ๒๐๐)

            หมวด ๓ การรังวัด
              (แบบ พร.หมวด ๓๐๐)

            หมวด ๔ การซื้อ การขาย และการเก็บแร่
              (แบบ พร.หมวด ๔๐๐)

            หมวด ๕ การชำระค่าภาคหลวง
              การมีแร่ไว้ในครอบครอง และการขนแร่
              (แบบ พร.หมวด ๕๐๐)

            หมวด ๖ การแต่งแร่
              (แบบ พร.หมวด ๖๐๐)

            หมวด ๗ การประกอบโลหกรรม
              (แบบ พร.หมวด ๗๐๐)

            หมวด ๘ ของกลาง
              (แบบ พร.หมวด ๘๐๐)

  MORE INFO
       โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่
          ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2555
          (CSR-DPIM)

       โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัตถุดิบ
          สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก

       ศูนย์บริหารงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
       ระบบจัดการองค์ความรู้ (KM)
       โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
          ในพื้นที่พัฒนาทรัพยากรแร่

       เหมืองอุตสาหกรรม ECO-TOWN PROJECT
       ทะเบียนรายชื่อนักธรณีวิทยา
          หรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ

       เหมืองแร่สีเขียว Green Mining
       อปท. ออนไลน์ รายงานตามภารกิจที่ถ่ายโอน
       ร่วมแสดงความคิดเห็นการดำเนินการเกี่ยวกับประทานบัตร
       industry4u.com
       ระบบฐานข้อมูล หนังสือมอบอำนาจ