โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่พัฒนาทรัพยากรแร่
ในเขตจังหวัดตาก สระบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร

 

คลิกเพื่อเลือกจังหวัดที่ศึกษา

รายงานการศึกษา

รายงานสรุปรายจังหวัด

ระยะเวลาดำเนินการ