Thai English

การตรวจประเมินรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ
       ในเขตภาคกลาง และภาคใต้ ประจำปี 2551
สรุปผลการตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
      และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการ ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2551
สรุปผลการตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
      และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2551
สรุปผลการตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
      และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการ ประจำเดือน มิถุนายน 2551
สรุปผลการตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
      และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2551
สรุปผลการตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
      และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการ ประจำเดือน สิงหาคม 2551
สรุปผลการตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
      และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการ ประจำเดือน กันยายน 2551
สรุปผลการตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
      และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการ ประจำเดือน ตุลาคม 2551
สรุปผลการตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
      และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2551
สรุปผลการตรวจประเมินรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
      และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการ ประจำเดือน ธันวาคม 2551


กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร.0-2644-8746
[ที่ตั้งกรมฯ]
Designed by :
สงวนลิขสิทธิ์ 2543 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่