ความคืบหน้าโครงการเหมืองแร่โปแตชจังหวัดอุดรธานี 
 27 พฤษภาคม 2546 
บริษัท APPC ยื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดินในพื้นที่อุดรใต้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 22,437 ไร่ คลอบคลุมพื้นที่ใน ต.หนองไผ่ ต.โนนสูง อ.เมือง และตำบลนาม่วง ต.ห้วยสามพาด กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 
 9 มิถุนายน 2547 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ลงทะเบียนให้บริษัท APPC เป็นผู้ขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดินในพื้นที่อุดรใต้ 
 6 สิงหาคม 2547 
พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เริ่มดำเนินการรังวัดเพื่อกำหนดเขตคำขอประทานบัตร แต่ประสบปัญหามีประชาชนคัดค้าน 
 8 กันยายน 2547 
บริษัท APPC ยื่นขอประทานบัตรในพื้นที่อุดรเหนือ คลอบคลุมพื้นที่ 52,073 ไร่ 
 17 มีนาคม 2548 
จังหวัดอุดรธานีแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาผลกระทบและประชาสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่โปแตชจังหวัดอุดรธานี ประกอบไปด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคัดค้านและกลุ่มสนับสนุนโครงการ แต่เนื่องจากคณะทำงานฯ มีขนาดใหญ่เกินไป ทำให้ไม่คล่องตัวจึงถูกยกเลิกไป 
 16 มกราคม 2550 
จังหวัดอุดรธานีแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคม : กรณีโครงการเหมืองแร่โปแตชจังหวัดอุดนธานี เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี 
 23 กุมภาพันธ์ 2550 
คณะทำงานเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคม มีมติให้มีการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2550