ความคืบหน้าโครงการทำเหมืองแร่โปแตชของเซียน
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 
 กันยายน 2516 
กรมทรัพยากรธรณีจัดตั้งโครงการสำรวจและพัฒนาแร่โปแตชและเริ่มเจาะสำรวจแร่โปรแตช 
 กุมภาพันธ์ 2522 
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศให้พื้นที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นพื้นที่เพื่อการสำรวจ ทดลอง ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับแร่ ตามมาตรา 6 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 
 ปี 2525 
กรมทรัยากรธรณีเริ่มก่อสร้างอุโมงค์ที่ 1 เข้าสู่ชั้นแร่ 
 มีนาคม 2532 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โครงการทำเหมืองแร่โปแตช ที่เภอบำรเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นโครงการอุตสาหกรรมอาเซียน แทนโครงการอุตสาหกรรม ผลิตเกลือหินและโซดาแอช ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
 กันยายน 2533 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งองค์กรผู้ถือหุ้นของฝ่ายไทยเข้าร่วมทุนจัดตั้งบริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด (บริษัทAPMC) และให้บริษัทดังกล่าวเข้าไปดำเนินการในเขตพื้นที่โครงการได้ในฐานะตัวแทนของกรมทรัพยากรธรณี 
 ปี 2541 – 2542 
บริษัท APMC พัฒนาการทำเหมือง จนถึงชั้นแร่ ที่ระดับความลึก 180 เมตร จากผิวดิน 
 ตุลาคม 2545 – 2547 
บริษัท APMC ประกาศเชิญชวนผู้ร่วมลงทุนและดำเนินการ (Strategic Investor) 
 28 คุลาคม 2547 
บริษัท APMC ยื่นคำขอประทานบัตร ยื่นคำขอประทานบัตรในการดำเนินโครงการฯ ในเขตท้องที่ ต.บ้านตาล ต.บ้านเพชร และ ต. ห้วยทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่จำนวน 9,708 ไร่ 
 16 พฤศจิกายน 2547 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ลงทะเบียนให้บริษัท APMC เป็นผู้ขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน 
 6 มกราคม 2548 
อก. ขอความร่วมมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดพื้นที่ดังกล่าว ตามมาตรา 6 ทวิ แห่งพ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การให้ความรู้และชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่โครงการทำเหมืองแร่โปแตชของอาเซียน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนจำนวนประมาณ 60 คน 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2547 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนจำนวนประมาณ 70 คน 
 แผน