ความคืบหน้าโครงการเหมืองแร่โปแตชจังหวัดสกลนคร
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 
 ปี 2519 – 2520  
กรมทรัพยากรธรณีดำเนินการเจาะสำรวจแร่ที่ อ.วานรนิวาส อ.พรรณานิคม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร พบแร่โปแตชชนิด Carnallite และ Sylvite 
 กุมภาพันธ์ 2522 
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศให้พื้นที่แอ่งสกลนครและแอ่งโคราชเป็นพื้นที่ เพื่อการสำรวจ ทดลอง ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับแร่ตามมาตรา 6 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
 
 เมษยน 2540 
ฯพณฯนายกรัฐมนตรี (พลเอกชวลิต ยองใจยุทธ) เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้ชักชวนให้จีนมาลงทุนโครงการเหมืองแร่โปแตชในไทย โดยได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2540 
 16 พฤษภาคม 2547 
บริษัท ไชน่า หมิงต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ยื่นขออาชญาบัตรพิเศษ เพื่อสำรวจแร่โปแตชใน อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร จำนวน 12 แปลง เนื้อที่จำนวน 120,000 ไร่ 
 17 กันยายน 2547 
อก. ได้เสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเปิดพื้นที่ดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ 
 การลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่โครงการทำเหมืองแร่โปแตชจังหวัดสกลนคร 
ปัจจุบันกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำลังจัดเตรียมแผนการให้ความรู้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่โครงการทำเหมืองแร่ใต้ดิน อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร