โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.มหาสารคาม 
 17 กุมภาพันธ์ 2548 
บริษัท ไทยสารคาม อะโกร โปแตช จำกัด ยื่นคำขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่โปแตช ในท้องที่ ต.หนองเม็ก และต.บ่อพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม จำนวน 2 แปลง เนื้อที่จำนวน 20,000 ไร่ 
 15 มีนาคม 2548 
อก. ขอความร่วมมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดพื้นที่ตามมาตรา 6 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม