ลงนามความร่วมมือด้านแร่ธาตุของอาเซียน 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548 นายปานปรีย์ พหิทธานุกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกรทรวงอุตสาหกรรม ในการเป็นผู้แทนร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจของรัฐมนตรีเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแร่ธาตุของอาเซียน (Ministerial Understanding on ASEAN Minerals Cooperation) พร้อมเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีด้านแร่ธาตุของอาเซียน ครั้งที่ 1 (The First ASEAN Ministerial Meeting on Minerals หรือ AMMin) ณ เมืองคูชิง รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย 

The First ASEAN Ministerial Meeting on Minerals (AMMin)
KUCHING, SARAWAK,
MALAYSIA