การสัมมนาเรื่อง
"แนวทางการเพิ่มมูลค่าแร่ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมพื้นฐาน" 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2548
ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
จัดโดย สำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่