พิธีมอบรางวัลสถานประกอบการชั้นดี ประจำปี 2548 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล "สถานประกอบการชั้นดี ปี 2548" เพื่อเชิดชูเกียรติคุณผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการชั้นดี ตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จำนวน 32 ราย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ 
 สถานประกอบการเหมืองแร่ จำนวน 13 ราย 
 สถานประกอบการโรงแต่งแร่ จำนวน 8 ราย 
 สถานประกอบการโลหกรรม จำนวน 6 ราย 
 สถานประกอบการโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน จำนวน 5 ราย 
 32 สถานประกอบการชั้นดี ประจำปี 2548 
สถานประกอบการเหมืองแร่ 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 
นายประสาน ยุวานนท์ 
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์ศิลาศรีบุรี 
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 
บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด 
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จ.ตาก 
บริษัท อัครา ไมนิ่ง จำกัด 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผาทองทุ่งสง 
 สถานประกอบการโรงแต่งแร่ 
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จำกัด 
บริษัท ตะวันออกพัฒนา จำกัด 
บริษัท เอ็ม อาร์ ดี - อี ซี ซี จำกัด 
นายประดิษฐ์ แก้วโชติช่วงกูล 
บริษัท ซิเบลโก้ มิเนอรัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
บริษัท หล่อวัฒนา จำกัด 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนรังษิวัฒน์ 
 สถานประกอบการโลหกรรม 
บริษัท เอช. ซี. สตาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด 
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง 
บริษัท เหล็กก่อสร้าง จำกัด 
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จ.ตาก 
บริษัท อัครา ไมนิ่ง จำกัด 
 สถานประกอบการโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 
บริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด 
บริษํท น่ำเฮงศิลา จำกัด 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผาทองทุ่งสง 
 บรรยากาศภายในงาน