ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของ สรข. 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงานของคณะทำงานปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548  
คณะทำงานปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของ สรข. ศึกษาดูงาน ณ ไนท์ซาฟารี จ.เชียงใหม่ (หลังเวลาราชการ) 
บริเวณด้านหน้า ส่วนประชาสัมพันธ์ 
ระหว่างรอขึ้นรถนำชมสัตว์กลางคืน 
พร้อมออกเดินทางแล้วครับ 
ภูมิทัศน์ด้านขอบ Swan Lake 
สถาปัตยกรรมบริเวณทางเข้าสู่ภายใน