สัมมนา "โครงการศึกษายุทธศาสตร์การเฉพาะแร่ของประเทศไทย" 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักเหมืองแร่และสัมปทาน จัดสัมมนา “โครงการศึกษายุทธศาสตร์การเฉพาะแร่ของประเทศไทย” เพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์ และระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยจะนำผลที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้ไปใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดการที่เหมาะสมของแร่ 5 ชนิด ได้แก่ ยิปซัม เฟลด์สปาร์ ดินขาว บอลเคลย์ และทรายแก้ว เพื่อให้มีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรม แกรนด์ ทาวน์เวอร์ อินน์