การสัมมนาบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 1
เรื่อง "การศึกษาวิจัยการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก แก้ว กระจก ยิปซัม และผลิตภัณฑ์"
26 มกราคม 2549 ณ อาคารเจริญวิศวกรรมศาสตร์ (ตึก 4) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย