สัมมนาระดมความคิดเห็น
"การประเมินมาตรฐานและยกระดับสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หิน"
1 กุมภาพันธ์ 2549