ปรึกษาหารือกำหนดคำนิยามซีเมนต์เคลย์และพลาสติกเคลย์ 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 และคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549 เพื่อร่วมกำหนดคำนิยามของซีเมนต์เคลย์และพลาสติกเคลย์ ซึ่งจะประกาศในกฎกระทรวง ฉบับที่ . . . (พ.ศ. . . . .) เป็นดินอุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510

การประชุมหารือร่วมกับกลุ่มผูประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 
การประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549