การส่งออก ปีงบประมาณ 2004-2005 
 สถิติ 
 สถิติและข้อมูล 

 ไฟล์เป็น pdf file>> Click ที่นี่
เป็นปริมาณและมูลค่าของแร่ที่ส่งออก เปรียบเทียบ 2 ปีงบประมาณ ปี 2547(2004) และ ปี 2548(2005)