อบรมเสริมสร้างความเข้าใจการจัดการความรู้ให้ข้าราชการ 
นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Blueprint for Change และ KM วีถีทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร” ซึ่งจัดโดยกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และประโยชน์ของการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง และการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์กรและบุคลากร สำหรับข้าราชการ และ KM Team ของกรมฯ ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2549 ณ ห้องประชุมใหญ่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่