กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
และวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 64 ปี 
กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี และวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 64 ปี โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมทางศาสนา พิธีเปิดศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม และการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ตามรอยพระยุคลบาท" โดย นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2549 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 
นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ตามรอยพระยุคลบาท"