การสัมมนาเรื่อง
"สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ มุ่งดูแลประโยชน์สู่ชุมชน" 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาเรื่อง “สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ มุ่งดูแลประโยชน์สู่ชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ และการทำเหมืองแร่โดยอยู่ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้ประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หินทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1-4 ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา 
การบรรยายเรื่อง "การจัดการสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ " โดย นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
การอภิปรายหัวข้อ "ประสบการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่เพื่อชุมชน" ผูร่วมอภิปรายประกอบด้วย (จากซ้าย) นายทรงวิทย์ ศิริโรจน์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ จังหวัดตาก นายเรืองเดช วัชรพงษ์ จากสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย นายนักรบ ระวังการณ์ ผู้อำนวยการอภิปราย นายสุรศักดิ์ อัศวเสนา จากบริษัท แอล วี เอ็ม (เอเชีย) จำกัด และนางสาวศิริรักษ์ ศรีวิลาศ จากบริษัท นันทศิลา จำกัด 
การอภิปรายหัวข้อ "การพัฒนาเหมืองแร่ พร้อมดูแลประโยชน์สู่ชุมชน" ผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย (จากซ้าย) นายจิรชัย เสมอมา จากบริษัท บ้านไร่มาร์เบิ้ล จำกัด และรศ.พิสิฐ ศุกรียพงศ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
การเสวนาหัวข้อ "แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพํฒนาเหมืองแร่ของหน่วยงานภาครัฐ" ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย (จากซ้าย) นายชัยวิทย์ อุณหศิริกุล จากสำนักเหมืองแร่และสัมปทาน นางสาวนิตยา บุญรักษ์ จากสำนักบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม นางสาวศุภวรรณ นิอิสมัย จากสำนักบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยในการเสวนา นายนักรบ ระวังการณ์ ผู้ดำเนินการเสวนา นายปองศักดิ์ ว่องวิษณุพงศ์ จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายณัฐชัย สุบิน จากกรมป่าไม้ 
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำ 5ส มาใช้ในสถานประกอบการ 
 บรรยากาศการสัมมนา