การสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น
โครงการกำหนดลำดับชั้นคุณภาพวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการจัดลำดับชั้นคุณภาพวิตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมพื้นฐาน
วันที่ 5 มิถุนายน 2549 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการกำหนดลำดับชั้นคุณภาพวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการจัดลำดับชั้นคุณภาพวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมพื้นฐาน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2549 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา