การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างมาตรฐานสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หิน
"การพัฒนาหน้าเหมืองแบบขั้นบันไดเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย" 
นายวรกุล แก้วยานะ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นตัวแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมาตรฐานสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หิน "การพัฒนาหน้าเหมืองแบบขั้นบันไดเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมโนโวเทล จังหวัดเชียงใหม่ 
การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับการประกอบการของสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หินให้เข้าสู่มาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยครอบคลุมด้านการจัดการความปลอดภัย การจัดการด้านสิ่งวแลด้อม และประสิทธิภาพในการผลิต และเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการพัฒนาการประกอบการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมีความปลอดภัย
หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย
- "เป้าหมายและการดำเนินการของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ตามโครงการสร้างมาตรฐานและยกระดับสถานประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน"
- "การจัดการทำแผนงานและมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่"
- "เทคนิคการพัฒนาหน้าเหมืองแบบขั้นบันไดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมีความปลอดภัย"
- กรณีตัวอย่างสถานประกอบการที่ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรจากสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หินในเขตจังหวัดภาคเหนือที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 (เชียงใหม่) และผู้สังเกตการณ์จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในเขตจังหวัดภาคเหนือ กว่า 40 คน