พิธีเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กพร.
5 ตุลาคม 2549 
นายรัชดา สิงคาลวณิช รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิด "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร" ของกรมอุตสาหกรรพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันรที่ 5 ตุลาคม 2549 ณ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
. . . . . . โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กพร. แห่งนี้ เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ กพร. แก่ประชาชนทั่วไป โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2202 3555