การฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตร
"การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณปริมาณดินจากการรังวัดเหมืองแร่ " 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักเหมืองแร่และสัมปทาน จัดฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณปริมาณดินจากการรังวัดเหมืองแร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทำงานให้แก่สถานประกอบการเหมืองแร่ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสถานประกอบการชั้นดี สาขาเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549 ณ ห้องการเรียนรู้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่