การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"การพัฒนาบุคลากรด้านการแต่งแร่และโรงแต่งแร่เพื่อเพิ่มมูลค่าแร่" 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 (ภูเก็ต) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาบุคลากรด้านการแต่งแร่และโรงแต่งแร่เพื่อเพิ่มมูลค่าแร่" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้โรงแต่งแร่ใช้เครื่องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มมูลค่าแร่ โดยการเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านการแต่งแร่ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และบุคลากรของ กพร. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 100 ท่าน เมื่อวันที่ 5 - 6 กันยายน 2549 ณ โรงแรม เอส. ที. ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
นายมณฑป วัลยะเพ็ชร รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา 
นายธรรมศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 ให้เกียรติกล่าวรายงานการจัดสัมมนา 
คณะวิทยากรพิเศษที่เข้าร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
นายวิชาญ อมตาริยกุล วิศวกรเหมืองแร่ 8 วช. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 วิทยากรประจำโครงการ 
การบรรยายเรื่อง "การพัฒนาบุคลากรด้านการแต่งแร่ฯ" 
 มอบของที่ระลึก 
นายธรรมศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรพิเศษดร.เรืองศักดิ์ วัชรพงศ์ อุปนายกสภาวิศวกร 
รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์เหมืองแร่และวัสดุ 
นายสมเกียรติ รัตนรังษิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ หจก. รัตนรังษิวัฒน์ 
นายวีระพงศ์ เอี่ยวพานทอง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 ภูเก็ต 
นายวีระพงศ์ เอี่ยวพานทอง มอบของที่ระลึกแก่ นายวิชาญ อมตาริยกุล วิศวกรเหมืองแร่ 8 วช. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 วิทยากรประจำโครงการ  
 บรรยากาศการสัมมนา 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความสนใจเนื้อหาการสัมมนา 
พิธีกร และทีมงาน 
บรรยากาศการลงทะเบียน บริเวณด้านหน้าทางเข้าห้องสัมมนา