การใช้แร่อุตสาหกรรม ปี 2547-2548 
 สถิติ 
 สถิติและข้อมูล 

 ไฟล์เป็น pdf file>> Click ที่นี่
การใช้แร่อุตสาหกรรมเปรียบเทียบ 2 ปีปฏิทิน 2547 - 2548 เรียงตามตัวอักษร