การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างมาตรฐานและยกระดับสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หิน
ด้านการจัดทำแผนงานและจัดการความปลอดภัย
26 - 27 ตุลาคม 2549
ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น 
นายนิติ กิตติสาร ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 (อุดรธานี) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม 
ผศ.ดร.พันธุ์ลพ หัตถโกศล ผู้แทนสถานบริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวรายงานการอบรม 
 บรรยายกาศการอบรม