กพร. จัดระดมความเห็นการจัดทำ
ระบบตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
15 พฤศจิกายน 2549