การฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
20 - 21 พฤศจิกายน 2549
ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต 
เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2549 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้บุคลากรของภาครัฐผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างถ่องแท้ในระดับที่สามารถนำความรู้ไปดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย โดยการฝึกอบรมดังกล่าวนอกจากจะมีการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแล้ว ยังจัดให้มีการศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของบริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด และบริษัท คลังน้ำมัน ปตท. จำกัด 
นายมณฑป วัลยะเพ็ชร รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม 
นายธรรมศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวรายงานการฝึกอบรม 
ผศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์โลจิสติกส์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน" และ "โลจิสติกส์กับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ" 
นายนคร ศรีมงคล วิศวกรเหมืองแร่ 7 วช. สำนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรม กพร. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ "ระบบตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม : www.industry4u.com" 
 บรรยากาศการฝึกอบรม 
 บรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด 
 บรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ บริษัท คลังน้ำมัน ปตท. จำกัด