การฝึกอบรมหลักสูตร
การจัดการองค์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ
22 พฤศจิกายน 2549
ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักกฎหมายและระเบียบ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการองค์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ" เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ให้กับข้าราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และข้าราชการสำนักอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งปฏิบัติงานตามกฎหมายเกี่ยวกับแร่ในพื้นที่ภาคใต้ 
นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม 
นายธรรมศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวรายงาน 
นางสาวสิริรัตน์ สิริตันธานนท์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
คุณอมรเทพ พบกิจไพศาล นิติกร 6ว ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ที่เกี่ยวกับกฎหมายแร่" 
นางอุบล ฤทธิ์เพชร นิติกร 7ว ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การดำเนินคดีปกครองตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542" 
นายสัจจาวุธ นาคนิยม นักวิชาการทรัพยากรธรณี 8ว ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการขออนุญาตอาชญาบัตร และประทานบัตร" 
นายเทพไทย กาญจนโชติ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 8ว ให้เกีรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 และการดำเนินการเกี่ยวกับของกลาง" 
นายประทีป วิริยะศิริวัฒนะ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 7ว ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การเปรียบเทียบคดีความผิดตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510"