การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าการใช้ทรัพยากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมืองนิเวศเศรษฐกิจ"
20 - 22 ธันวาคม 2549
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าการใช้ทรัพยากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมืองนิเวศเศรษฐกิจ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการของเมืองนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-town) ให้กับหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ผู้ประกอบการโรงงาน สถาบันการศึกษา และตัวแทนกลุ่มในชุมชน รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลักดันสู๋ความเป็นเมืองนิเวศเศรษฐกิจ

.. .. .. .. .. การฝึกอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ต่อจากการจัดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดขอนแก่น และครั้งที่ 2 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 -22 ธันวาคม 2549 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

.. .. .. .. .. ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมดังกล่าว จัดให้มีการเยี่ยมชมการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด และบริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด 
นายมณฑป วัลยะเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม 
นายเพิ่มศักดิ์ ศรีทองสุรภณา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
คุณอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การพัฒนาส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมเพิ่มมูลต่าของ กพร." 
คุณพรรรัตน์ เพชรภักดี ผู้จัดการโครงการพัฒนาส่งเสริมชุมชนอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเหมืองแร่สู่ความเป็นเมืองนิเวศน์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมและความสำคัญของโครงการ 
คุณสุธี สมุทระประภูต ผู้จัดการด้านฝึกอบรมสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ "Eco-Town" 
คุณเกษมศรี หอมชื่น รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "อุตสาหกรรมสีเขียว...อุตสาหกรรมใหม่ในกระแสโลกาวิวัฒน์ : กรณีตัวอย่าง" และ "วิธีการสำคัญ...ที่นำไปสู่ความเป็นเมืองนิเวศน์" 
ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การผลิตและการจัดการที่เหมาะสม" และ "การใช้ประโยชน์ของเสียอุตสาหกรรม 3R : กรณีตัวอย่าง" 
 บรรยากาศการฝึกอบรม 
บรรยากาศการเยี่ยมชมการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด 
บรรยากาศการเยี่ยมชมการจัดการทางด้านสิ่งแวลด้อมของ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด