การบรรยายพิเศษเรื่อง
"ยุทธศาสาสตร์ชาติกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรม"
15 กุมภาพันธ์ 2550 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักโลจิกติกส์อุตสาหกรรม จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรม" เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ตามยุทธศาสตร์ของ กพร. และเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ กพร. ให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญในการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้ฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย 
นางสาวนภาพร อรุณเกียรติก้อง ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้เกียรติกล่าวรายงาน 
ผศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย 
บุคคลากรของ กพร. ที่ให้ความสนใจเข้าฟังการบรรยาย