การฝึกอบรมหลักสูตร
"การพัฒนาทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ของ กพร. ประจำปี 2550"
15 - 23 กุมภาพันธ์ 2550 
เมื่อวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2550 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักบริหารกลาง จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ของ กพร. ประจำปี 2550" เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ที่เข้ารับราชการใหม่ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2535 มาตรา 75 ณ ห้องประชุม กพร. และที่จังหวัดกาญจนบุรี 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม 
นางสมจินต์ ศงสะเสน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ให้เกียรติกล่าวรายงาน 
โฉมหน้าทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ของ กพร. และบรรยากาศการฝึกอบรม