การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 สำนักงาน ก.พ.ร. และบริษัทที่ปรึกษา (Tris) ได้มาติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ณ ห้องประชุม กพร. ชั้น 2 กรุงเทพฯ