การจัดทำกรณีศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการจัดทำแผนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
โครงการสร้างมาตรฐานและยกระดับสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หิน 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักวิชาการแร่ ร่วมกับสถานบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานแห่งประเทศไทย จัดทำกรณีศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดทำแผนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โครงการสร้างมาตรฐานและยกระดับสถานประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หิน เมื่อวันที่ 9 -10 มีนาคม 2550 ณ โรงแรมเอส เอส บางแสนบีช จังหวัดชลบุรี