การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแร่ยิปซัม
30 เมษายน 2550 
.. .. .. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแร่ยิปซัม ณ ห้องประชุมใหญ่ กพร. กรุงเทพฯ

.. .. .. การประชุมระดมความคิดเห็นดังกล่าว เป็นการเสนอโครงการศึกษาความเหมาะสมในการบริหารจัดการแร่ยิปซัมม ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้มอบหมายให้ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการดังกล่าว พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแร่ยิปซัมของประเทศไทย 
 บรรยากาศการประชุมระดมความคิดเห็น 
นายดำริ สุโขธนัง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกำกับตรวจสอบกระบวนการผลิต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติกล่าวรายงาน 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ปลูกผล รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ฝ่ายบริหารและควบคุมคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรนำเสนอโครงการศึกษาความเหมาะสมในการบริหารจัดการแร่ยิปซัม