การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "กลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ตามพันธกิจของ กพร." 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักการอนุญาต ร่วมกับสำนักบริหารกลาง จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ตามพันธกิจของ กพร." เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลยุทธ์การบริหารงานตามกฎหมาย และกฎระเบียบเกี่ยวกับแร่ ให้กับข้าราชการ กพร. อุตสาหกรรมจังหวัด และหัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในเขตพื้นที่จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กพร. ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องประชุมใหญ่ กพร. 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม 
นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต ให้เกียรติกล่าวรายงานการจัดการประชุม 
นางสาวสิริรัตน์ สิริคันธนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายถึงความเป็นการของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ 
นางอุบล ฤทธิ์เพชร และนายอมรเทพ พบกิจไพศาล จากสำนักกฎหมายและระเบียบ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน" 
 บรรยากาศการประชุม 
พิธีกรประจำการประชุม