การสัมมนา เรื่อง
"เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการประกอบการ" 
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดสัมมนา เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการประกอบการ" โดยการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการสร้างมาตรฐานและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง สามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเพื่อมุ่งเน้นสร้างจิตสำนัก ความตระหนัก และจริยธรรมในการประกอบการ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนายกระดับมาตรฐานสถานประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2550 ณ ห้องบอลล์รูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติกล่าวรายการ 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การดำเนินธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" 
พ.อ.นพ. พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "หลักธรรมาภิบาลกับการดำเนินธุรกิจ"