การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
"การปรับ สร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร" 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปรับ สร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร” เพื่อสร้างความรู้ ความใจแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้กับข้าราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ที่รับผิดชอบโครงการปรับ สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้สามารถนำแนวคิดประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 
 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
อ.รัชดาวรรณ เกิดประกอบ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "บทบาทของผู้นำและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร" (ตอนที่ 1) 
ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ผู้บริหารและการจัดการในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง" และ "การจัดการระบบการปฏิบัติงานและการจัดการวัฒนธรรมองค์กร" 
อ.สิทธิชัย เหลืองเรืองโรจน์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "บทบาทของผู้นำและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร" (ตอนที่ 2) และ "กรณีศึกษาการจัดการความเปลี่ยนแปลงในองค์กรภาครัฐและเอกชน" 
 บรรยากาศการฝึกอบรม