การสัมมนาเรื่อง
"พัฒนาเหมืองแร่ ดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมประโยชน์สุขของชุมชน" 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาเรื่อง "พัฒนาเหมืองแร่ ดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมประโยชน์สุขของชุมชน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการจัดการสิ่งแวลด้อมและฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ รวมทั้งการพัฒนาการทำเหมืองแร่โดยการเพิ่มผลผลิตสีเขียว ลดการใช้พลังงานและเสริมสร้างความปลอดภัย ตลอดจนการคำนึงถึงประโยชน์สุขของชุมชน มีผู้ประกอบการเหมืองแร่ และโรงโม่หินทั่วประเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการนำ 5ส มาใช้ในสถานประกอบการในปีงบประมาณ 2549 จำนวน 10 ราย 
นายสุรศักดิ์ อัศวเสนา วิศวกรที่ปรึกษาบริษํท แอล วี เอ็ม (เอเชีย) จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "5ส กับงานเหมืองแร่" 
นางสุชาดา อุดมรัตน์ กรรมการบริหารบริษัท เหมืองหินศิริพัฒนาหน้าพระลาน จำกัด นางอรไท จูฑะสุวรรณ ผู้แทนฝ่ายบริหารควบคุมระบบ ISO 14001 และ ปินสกรศ. สยาม อรุณศรีมรกต จากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ISO 14001 ดีต่อโรงโม่หินอย่างไร" 
นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เหมือง" 
 บรรยากาศการสัมมนา